Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 1  
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 2  
Programma Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's Blz. 6  
Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's Blz. 7  
Programma 1: Bedrijfsvoering Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Relevante beleidsnota's Blz. 10  
Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 13  
01. Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 14  
02. Websites en intranetten Blz. 15  
03. Burgerzakensysteem Blz. 16  
04. Doorontwikkeling financiën Blz. 17  
05. Fiscaliteiten Blz. 18  
06. Control Blz. 19  
07. Waardering van kubieke meter naar vierkante meter Blz. 20  
08. Invoeren belastingsoorten Blz. 21  
09. Organisatieontwikkeling Dommelvallei Blz. 22  
10. Uitvoering strategisch HRM - beleid Blz. 23  
11. Facilitaire zaken Blz. 24  
12. Informatievoorziening Blz. 25  
13. Datagedreven organisatie Blz. 26  
14. Samen organiseren Blz. 27  
15. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) Blz. 28  
16. Organisatie van de Informatievoorziening (OvdI) Blz. 29  
17. Applicatieportfoliomanagement Blz. 30  
18. Digitale duurzaamheid Blz. 31  
19. Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 32  
20. Dienstverlening Blz. 33  
21. Uitvoering blauwe zone gemeente Nuenen Blz. 34  
22. Inburgeringstaak bij gemeenten Blz. 35  
23. Toekomst sociale werkvoorziening Blz. 36  
24. Wijziging administratie inspanningsgerichte producten Wmo Blz. 37  
25. Extra functioneel beheer regiesysteem Blz. 38  
26. Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken Blz. 39  
27. Ontwikkeling afdeling dienstverlening Blz. 40  
28. Functioneel beheer burgerzaken Blz. 41  
Wat gaat het kosten? Blz. 42  
Structuur Dienst Dommelvallei Blz. 43  
Structuur Dienst Dommelvallei Blz. 44  
Vertrekpunt begroting Blz. 45  
Vertrekpunt begroting Blz. 46  
1e begrotingswijziging 2019 Blz. 47  
1e Begrotingswijziging 2019 Blz. 48  
Autonome ontwikkelingen Blz. 49  
Autonome ontwikkelingen Blz. 50  
Aanpassing inflatie Blz. 51  
Salarisontwikkeling Blz. 52  
Ambtsjubilea Blz. 53  
WW-verplichtingen Blz. 54  
Totale begroting Blz. 55  
Totale begroting Blz. 56  
Bijdrage per gemeente Blz. 57  
Bijdrage per gemeente Blz. 58  
Verschil met vastgestelde begroting Blz. 59  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 60  
Inleiding Blz. 61  
Inventarisatie van de risico's Blz. 62  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 63  
Financiële kengetallen Blz. 64  
Paragraaf Financiering Blz. 65  
Inleiding Blz. 66  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 67  
Liquiditeit Blz. 68  
Renterisicobeheer Blz. 69  
Kasgeldlimiet Blz. 70  
Renterisiconorm Blz. 71  
Schatkistbankieren Blz. 72  
Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Externe inhuur Blz. 75  
Ziekteverzuim Blz. 76  
Garantiebanen Blz. 77  
Samenwerking met de gemeenten Blz. 78  
Facilitaire zaken Blz. 79  
Kengetallen Blz. 80  
Overzicht van baten en lasten Blz. 81  
Overzicht van baten en lasten Blz. 82  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 83  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 84  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 85  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 86  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Blz. 87  
Geraamd resultaat Blz. 88  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 89  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 90  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 91  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 92  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 93  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 94  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 95  
Geprognosticeerde balans Blz. 96  
Geprognosticeerde balans Blz. 97  
EMU-saldo Blz. 98  
EMU-saldo Blz. 99  
Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten Blz. 100  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 101  
Overzicht van investeringen Blz. 102  
Overzicht van investeringen Blz. 103  
Reserves Blz. 104  
Overzicht van reserves Blz. 105  
Overzicht van reserves Blz. 106  
Toelichting op de reserves Blz. 107  
Inleiding Blz. 108  
Reserve P&O Blz. 109  
Toelichting op de financiële positie Blz. 110  
Inleiding Blz. 111  
Indexen Blz. 112  
Rente Blz. 113