Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inhoud

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van Dienst Dommelvallei. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de nota’s risicomanagement van de 3 gemeenten. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico’s toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

                                    Risicowaarde (€) = Kans (%) x Gevolg (€)

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico’s zich tegelijk manifesteren, rekenen we met een zekerheidspercentage van 90%.

Risico Kans in % Gevolg in € Risicowaarde in €
1. Inkoop en aanbesteding 30% 175.000 52.500
Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Extra vermelding hierbij van de inkoop van software. De keuze is aan de gemeente, maar het budget ligt bij de dienst. Consequenties (rechtmatigheid) van de gemaakte keuzes door de gemeente liggen bij onze organisatie. Dit kan effect hebben op de rechtmatigheidsverklaring voor de dienst. Contracten worden stilzwijgend verlengd tegen ongunstige voorwaarden of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.
2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 10% 350.000 35.000
Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Bij eventuele datalekken kan een boete worden opgelegd. Boetes opgelegd uit naam van de AVG dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn. De maximale boete is € 20.000.000.
3. Bovengemiddeld productieverlies door invloeden op personeelsbestand 70% 25.000 17.500
Bovengemiddeld productieverlies kan ontstaan door bovengemiddeld ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Deze risico's kunnen leiden tot productieverlies en/of tot externe inhuur.
Subtotaal top 3 105.000
Overige risico's 77.500
Totaal 182.500
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%) 164.250

Ten opzichte van de vorige begroting is het totaal aan risico’s afgenomen van € 288.000 tot € 164.250. De redenen hiervoor zijn:

 • Het risico AVG is naar beneden bijgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens legt (nog) niet zo veel/hoge boetes op. Ze maken een afweging op basis van de opzettelijke aard van de inbreuk, ernst en duur.
 • Het risico Arbeidsconflict is naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaren is dit risico niet opgetreden, waardoor de kans naar beneden is bijgesteld.
 • Het risico Werkkostenregeling (WKR) is geïntegreerd bij het risico Fiscaliteit. Uit de cijfers blijkt dat onze organisatie geen/weinig risico loopt voor de WKR.

Bij de overige risico's zijn de redenen:

 • Het risico Contractenregister is geïntegreerd bij het risico Inkoop en aanbesteding. 
 • Het risico Dubbele belastingpakketten is komen te vervallen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit van € 164.250 wordt volgens de verdeelsleutel belegd bij de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. De gemeenten verwerken dit in hun paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verdeling is als volgt.

Gemeente Percentage Bedrag
Geldrop-Mierlo 48% 78.840
Nuenen 30% 49.275
Son en Breugel 22% 36.135
Totale weerstandscapaciteit 100% 164.250

 

De weerstandsratio is de verhouding tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit door de gemeenten wordt gevormd, bedraagt de weerstandsratio automatisch 1.

Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen onderling te vergelijken.

De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

 • netto schuldquote;
 • netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 • solvabiliteitsratio;
 • structurele exploitatieruimte;
 • belastingcapaciteit;
 • grondexploitatie.

De laatste 2 zijn voor Dienst Dommelvallei niet van toepassing en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

 

Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2019 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2019-2022. De kengetallen voor 2020-2023 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving Realisatie Begroting
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Netto schuldquote 14% 13% 10% 13% 12% 12% 8% 4%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 14% 13% 10% 13% 12% 12% 8% 4%
Solvabiliteitsratio 3% 3% 11% 9% 13% 12% 16% 21%
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

Hieronder een korte toelichting per kengetal:

 

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote in- en exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

 

Dienst Dommelvallei heeft op dit moment geen opgenomen en geen doorgeleende geldleningen met een looptijd van langer dan 1 jaar. De verwachting is dat in 2020 wel een geldlening afgesloten moet worden. De schulden van Dienst Dommelvallei zijn beperkt in relatie tot het totaal van de gerealiseerde baten. De schulden worden grotendeels opgevangen met de liquide middelen en kortlopende verstrekte leningen. Hierdoor is de netto schuldquote relatief laag, waardoor de schuldenlast slechts beperkt drukt op de exploitatie. De netto schuldquote verbetert over de jaren, doordat enerzijds de geraamde geldlening afneemt en anderzijds de baten toenemen. 

 

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Dienst Dommelvallei in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan.

Dienst Dommelvallei betaalt haar positieve resultaat terug aan de gemeenten. Via de reserve P&O is een beperkt eigen vermogen opgebouwd, conform het financieel statuut. Als gevolg van een storting in de reserve P&O en balansverkorting, door aflossing van de schulden, laat de solvabiliteit wel een stijgende lijn zien. De ontwikkeling van de solvabiliteit ligt hiermee volledig in lijn met de onderlinge afspraken tussen de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

Structurele exploitatieruimte
Deze is van belang om te beoordelen welke structurele ruimte de dienst heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte is 0% omdat de overschotten / tekorten worden teruggestort naar of bijbetaald door de deelnemende gemeenten.