Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Paragraaf Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei

Inhoud

Inleiding

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. Dit moet tot uiting komen in het goed bedienen van onze gemeenten en de klanten van onze gemeenten, interne en externe processen efficiënt laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming garanderen.
Het gaat om een goede dienstverlening aan de gemeenten en de burger door:

 • Een efficiënt werkende organisatie.
 • Een zorgvuldig besluitvormingsproces.
 • Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering.
 • Waar mogelijk op een verantwoorde manier gebruiken van ICT-mogelijkheden; de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Bij de gemeenten komen in deze paragraaf de volgende onderwerpen aan bod:

 • Organisatieontwikkeling.
 • HRM-beleid.
 • Samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
 • Informatiebeleidsplan.
 • Informatievoorziening.
 • Planning en control.
 • Huisvesting.
 • Kengetallen.

 

Een aantal van deze onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering:
1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering.
2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Externe inhuur

Voor de uitvoering van een aantal organisatieontwikkelplannen, is de flexibele schil op dit moment groot. Met het afronden van het traject van DIV naar IDV in 2019 komt een deel van de externe inhuur te vervallen. Daar staat tegenover dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot een verdere verschuiving in de verhouding van vaste krachten en flexkrachten. De behoefte aan wendbaarheid bij de uitvoering van taken wordt steeds groter. Het flexibel in kunnen zetten van interne medewerkers met het slim aanvullen van externe medewerkers moet daarin de oplossing bieden.  

Ziekteverzuim

De ambitie is om het ziekteverzuimpercentage de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde. Het laatste bekende landelijk gemiddelde is van 2017 en is 5,3%. Het percentage binnen de dienst was in 2018 6,04%. Alhoewel het langdurig verzuim is afgenomen is dit nog steeds de belangrijkste oorzaak voor het hoge percentage. Er wordt actief gestuurd om het langdurig verzuim verder terug te brengen. Daarnaast gaan we meer sturen op een snelle re-integratie van zieke medewerkers.

Ook richten we ons op preventieve maatregelen voor een vitale organisatie en medewerkers. In het HRM uitvoeringsplan is het opstellen en uitvoeren van een gezondheidsplan als activiteit voor 2019 en 2020 benoemd. Voorbeelden van onderdelen uit een gezondheidsplan zijn "wandel”gesprekken, fruitdagen, het faciliteren van sta-zitbureaus, anti-rookcursussen en voorlichting geven over gezonde voeding. 

Garantiebanen

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 125.000 garantiebanen in de periode van 10 jaar. Hiervan moeten 25.000 banen bij de overheid (in zijn geheel) worden gerealiseerd. Elk jaar wordt er gemeten hoeveel extra banen er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafspraak zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een quotumheffing opgelegd worden.

Op dit moment zijn de percentages in beeld gebracht en wordt onderzocht of taken die geschikt zijn voor garantiebanen maar zijn uitbesteed (o.a. schoonmaak) meetellen. Er vindt nog verder onderzoek plaats door het kabinet. Vervolgens vindt overleg plaats met de VNG over de uitkomsten van het onderzoek. Dit wachten we af. Bij het openstellen van een vacature wordt gekeken of deze zich leent als garantiebaan. Als dat zo is wordt het wervingsproces hierop aangepast.


Samenwerking met de gemeenten

Wij blijven "Werken aan wij". Als verbindende partner in de Dommelvallei blijven we sturen en reflecteren op samenwerking. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en elkaar bewust hierover te bevragen.

Facilitaire zaken

In 2020 is er extra aandacht voor het energieverbruik door en voor de medewerkers. Dit moet leiden tot energiebesparingsmaatregelen. In overleg met de verhuurder van het pand onderzoeken we ook energiebesparingsmaatregelen aan het gebouw.

Kengetallen

(peildatum 31-12-2018)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

Fulltime Parttime Totaal
Mannen 49 11 60
Vrouwen 27 80 107
Totaal 76 91 167
Verhouding man / vrouw 2018: 35,9% / 64,1 %
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 50 / 50%

 

Formatie

Afdeling Factor Begroting 2019* Begroting 2018
Directie en staf 5,75 4,28
Financiƫn 47,70 45,82
PO&I 44,96 44,87
Dienstverlening 41,60 42,43
Totale formatie fte 140,01 137,39

*Inclusief formatiewijzigingen t/m 1-1-2019 

 

Gemiddelde leeftijd

2018 2017 2016
Mannen 48,1 47,4 47,7
Vrouwen 49,4 48,5 47,4
Totaal 48,9 48,1 47,5
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2017: 48,3 jaar

 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

2018 2017 2016
Verzuimpercentage 6,04 6,19 5,48
Gemiddelde duur (dagen) 12,57 15,08 10,75
Verzuimfrequentie 1,43 1,18 1,44
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 5,3