Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Uitgaven

100%

€ -15.613

x € 1.000
100% Complete

Inkomsten

100%

€ 15.613

x € 1.000
100% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 1: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Uitgaven

100%

€ -15.613

x € 1.000
100% Complete

Inkomsten

100%

€ 15.613

x € 1.000
100% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000
Inhoud

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie Bedrijfsplan/Doelstellingen Resultaten 2020
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap. De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Bedrijfsplan 2020 (inclusief Top 10 Dienst Dommelvallei) 2020 -
Informatiebeleidsplan 2016-2020 2016 - 2020 2015 2020
Strategisch HRM plan 2017-2021 2021

Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's

Een aantal van onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering. 

  1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.  
  2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.1 Bestuur 21 0 24 24 24 24
0.10 Mutaties reserves 161 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.161 971 1.019 1.047 1.076 1.107
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 37 0 34 34 34 34
0.4 Overhead 11.344 12.500 12.354 12.494 12.783 13.138
0.5 Treasury -6 44 -13 -28 -28 -28
0.61 OZB woningen 369 352 315 324 334 344
0.62 OZB niet-woningen 63 55 75 77 80 82
0.64 Belastingen overig 159 147 155 160 166 171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 82 37 83 84 85 86
2.1 Verkeer en vervoer 32 0 28 28 28 28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 9 9 9 10
5.2 Sportaccommodaties 3 0 3 3 3 3
5.6 Media 18 0 18 18 18 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16 0 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 22 22 23 24
6.3 Inkomensregelingen 611 578 559 576 594 613
6.4 Begeleide participatie 25 27 29 30 31 32
6.5 Arbeidsparticipatie 256 288 339 350 362 374
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 122 174 167 172 177 181
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 46 42 8 10 11 13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 81 90 88 91 94 98
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16 0 17 17 17 17
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 16 0 17 17 17 17
7.2 Riolering 56 17 55 56 56 57
7.3 Afval 43 25 52 53 54 55
7.4 Milieubeheer 14 0 14 14 14 14
8.1 Ruimtelijke ordening 42 31 40 41 42 43
8.3 Wonen en bouwen 91 0 92 92 92 92
Totaal Lasten 14.889 15.385 15.613 15.826 16.207 16.657
Baten
0.1 Bestuur 21 0 24 24 24 24
0.10 Mutaties reserves 161 0 42 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.161 971 1.019 1.047 1.076 1.107
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 37 0 34 34 34 34
0.4 Overhead 11.344 12.500 12.311 12.494 12.783 13.138
0.5 Treasury -6 44 -13 -28 -28 -28
0.61 OZB woningen 369 352 315 324 334 344
0.62 OZB niet-woningen 63 55 75 77 80 82
0.64 Belastingen overig 159 147 155 160 166 171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 82 37 83 84 85 86
2.1 Verkeer en vervoer 32 0 28 28 28 28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 9 9 9 10
5.2 Sportaccommodaties 3 0 3 3 3 3
5.6 Media 18 0 18 18 18 18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16 0 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 22 22 23 24
6.3 Inkomensregelingen 611 578 559 576 594 613
6.4 Begeleide participatie 25 27 29 30 31 32
6.5 Arbeidsparticipatie 256 288 339 350 362 374
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 122 174 167 172 177 181
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 46 42 8 10 11 13
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 81 90 88 91 94 98
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16 0 17 17 17 17
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 16 0 17 17 17 17
7.2 Riolering 56 17 55 56 56 57
7.3 Afval 43 25 52 53 54 55
7.4 Milieubeheer 14 0 14 14 14 14
8.1 Ruimtelijke ordening 42 31 40 41 42 43
8.3 Wonen en bouwen 91 0 92 92 92 92
Totaal Baten 14.889 15.385 15.613 15.826 16.207 16.657