Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Uiteenzetting van de financiële positie

Inhoud

Geprognosticeerde balans

(Bedragen x € 1.000,-)

Activa 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.337 2.242 1.628 1.075 618
Totaal vaste activa 2.337 2.242 1.628 1.075 618
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 107 107 107 107 107
Liquide middelen 3 3 3 3 3
Overlopende activa 463 463 463 463 463
Totaal Vlottende activa 573 573 573 573 573
Totaal Activa 2.910 2.815 2.201 1.648 1.191
Passiva 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste passiva
Eigen vermogen 391 349 349 349 349
Totaal vaste passiva 391 349 349 349 349
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.448 2.395 1.781 1.228 771
Overlopende passiva 71 71 71 71 71
Totaal Vlottende passiva 2.519 2.466 1.852 1.299 842
Totaal Passiva 2.910 2.815 2.201 1.648 1.191

EMU-saldo

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen. 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Beloning tijdens het dienstverband 10.016.564 10.386.813 10.734.842 11.096.760
Uitkeringen bij ontslag 16.139 8.161
Pensioentoezeggingen
Afvloeiingsregelingen
Totaal 10.032.703 10.394.974 10.734.842 11.096.760

Overzicht van investeringen

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2020-2023. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2020 met eventuele doorloop naar 2021 beschikbaar voor de activiteiten.
Voor projecten uit het IBP 2016-2020 geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

De wijze van plannen en begroten van het IBP 2016-2020 is in 2017 aangepast. Het uitgangspunt hierbij was dat de huidige I&A meerjarenbegroting van Dienst Dommelvallei niet wordt verhoogd. Hierbij is gekeken of er voldoende ruimte was om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2020 is in de latere jaren nog een beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren vanaf 2021 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. 

Uit te voeren investering per programma EN/MN Afs.termijn Gevoteerd Investering Totaal investering Kapitaallasten
Bedrijfsvoering 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
IBP 2016-2020 jaarschijf 2020 EN 5 jaar 0 500.000 500.000 100.000 100.000 100.000
Totaal 500.000 0 0 0 500.000 0 100.000 100.000 100.000