Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Toelichting overzicht van baten en lasten

Inhoud


De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het analyse overzicht van baten en lasten + onvoorzien.
  • Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten.

De analyse van het overzicht baten en lasten was voorgaande jaren opgenomen in het programmaplan bij het onderdeel "Wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen in het onderdeel financiële begroting.

De analyse van het overzicht van baten en lasten geeft ook inzicht in de doorgevoerde mutaties voor de begroting 2019-2022 en in het saldo van de post onvoorzien. 

Analyse overzicht van baten en lasten

Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties I/S Bedrag
Begroting 2020 nieuw 15.612.822
Begroting 2020 oud 15.350.955
Saldo 261.867
Verklaring van het saldo
Omschrijving
1e begrotingswijziging 2019 S 201.239
Inflatie S 81.572
Actualisatie ambtsjubilea S 2.814
Actualisatie WW-verplichtingen I -23.758
Totaal 261.867

 

 

Onvoorzien 2020 2021 2022 2023
Beginstand onvoorzien 123.140 120.546 117.308 114.427
1e Begrotingswijziging 2019 15.449 30.899 30.899 30.899
Inflatiecorrectie begroting 2020-2023 246 2.174 4.026 5.821
Totaal 138.835 153.619 152.233 151.147

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Programma 2020 2021 2022 2023
Bedrijfsvoering Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
WW-verplichtingen 16.139 8.161
Integraal organisatieadviseurs 42.296
Bijdrage uit reserve P&O 42.296
Extra functioneel beheer regiesysteem 33.092
Projectleiding vervanging websites en intranetten 7.097
Bijdragen gemeenten 56.328 8.161
Totaal 98.624 98.624 8.161 8.161 0 0 0 0