Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Wat heeft het gekost?

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Begroting na wijziging
Directie en Staf 615.606
Financiën: Beleid 1.337.274
Financiën: Control 586.018
Financiën: Administratie 1.172.800
Financiën: Belastingen 1.057.708
Financiering 44.039
P&O en I: P&O 1.177.320
P&O en I: Informatievoorziening 3.654.315
Exploitatie projecten I&A 69.336
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen 1.430.579
P&O en I: Ondersteuning en beheer 780.000
Dienstverlening: KCC 1.222.382
Dienstverlening: Werk en Inkomen 1.341.819
Dienstverlening: Beleid en Advies 448.506
Huisvesting 224.608
P-budgetten afdelingen Dommelvallei 42.801
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei 98.086
Post onvoorzien 30.629
Programma BetERe Dienstverlening 405.560
Totaal 15.739.386

Toelichting overzicht van baten en lasten Baten en lasten
Het totaalbedrag in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaal bedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2019. Het totaalbedrag (€ 15.739.386,-) min de geraamde onttrekking aan de reserve P&O (€ 96.032,-), min de te ontvangen bijdrage van het PlusTeam (€ 88.401,-) en min de overige geraamde inkomsten (€ 17.000,-) is de bijdrage van de gemeenten (€ 15.537.953,-).

 

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur kan besluiten nemen over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeente. Volgens de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.

Na de 1e begrotingswijziging 2019 resteert een beschikbaar bedrag van € 30.629,- op de post onvoorzien.

 

Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2019 was € 150.092,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

 

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2018 is gevraagd om het overschot op salaris gerelateerde kosten (€ 168.809,-) aan de reserve P&O toe te voegen. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs van € 21.438,-. Met deze mutaties komt de stand van deze reserve op € 390.801,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs. Bij de huidige inzichten is de verwachting dat deze middelen grotendeels zullen worden ingezet in 2019 voor het opvangen van personele knelpunten (na uitputting van de knelpuntenpot 2019). 

 

Analyse overzicht van baten en lasten

FCL ECL U/I Omschrijving I/S 2019 2020 2021 2022 2023
6050000 51001 U 1. Rente I 44.039
6040147 35100 U 2. Ontwikkeltraject IDV I -48.000
6040147 38043 I - subsidie A+O fonds I 48.000
6040137 38001 U 3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A) I pm
6040141 35100 U 4. Project Kansen (inhuur) I -54.500
6040141 38043 I - bijdrage WSD I 54.500
44.039 0 0 0 0

1. Rente Rente percentage lucht
In de begroting 2019 is € 44.039,- geraamd voor rentelasten. De financiering vindt plaats met kasgeldleningen, de rente op kasgeldlening is negatief. Hierdoor zijn er in 2019 zijn geen rentelasten. 

2. Ontwikkeltraject IDV
Voor het ontwikkeltraject van DIV naar IDV worden extra kosten gemaakt. Vanuit de innovatieve regeling Meester in je werk van het A+O fonds Gemeenten is een subsidie van € 48.000,- toegekend die we hiervoor inzetten. 

 

3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A)
In de begroting is geld opgenomen voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Uitgaven daarvoor kennen een mate van onzekerheid omdat ze sterk gerelateerd zijn aan de mogelijkheid (a.g.v. landelijke ontwikkelingen, projectcapaciteit bij Dienst Dommelvallei en gemeenten) om nieuwe projecten te starten. Voor 2019 constateren we dat we krap in de begroting zitten. Vooralsnog vragen we geen aanvullende middelen. 

 

4. Project Kansen (WSD)
Een medewerker van Dienst Dommelvallei wordt ingezet voor het project Kansen (een project vanuit WSD) bij de gemeenten. De kosten van vervanging worden door WSD vergoed. Totaalbedrag aan inkomsten 2019 € 54.500,-.

 

De hierboven genoemde voor- en nadelen in 2019 verwerken we in een administratieve wijziging. Het positieve saldo van € 44.039,- komt ten gunste van het rekeningresultaat.

 

Investeringen en projecten

Actualisatie
Begin 2019 heeft een actualisatie van de I&A begroting plaatsgevonden. Bij deze doorrekening is het verwachtte investeringsbedrag voor 2019 voor I&A bijgesteld van € 500.000,- naar € 600.000,-. Formeel moet dit besloten worden. De bijstelling heeft geen financiële consequenties. De kapitaallasten stijgen na 2020, deze stijging wordt verrekend met de stelpost I&A. De hogere investeringsopgaaf in 2019 wordt veroorzaakt door een aantal grote (verwachte) projecten zoals websites en upgrade Windows en Office. Ook heeft besluitvorming over een aantal projecten die voor eind 2018 waren gepland pas in januari 2019 plaatsgevonden. Daardoor komen de investeringen ten laste van het investeringsbudget 2019. Nr. Projecten ten laste van de exploitatie Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 30-04-2019 Restant
41601 Akten burgerlijke stand 48.000 52.142 -4.142
In fase 1 van het project zijn de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop-Mierlo gedigitaliseerd. Door herstelwerkzaamheden aan de digitale bestanden, een hoger aantal te scannen documenten dan was voorzien en de hoge kosten voor het importscrip van InProces heeft het budget een beperkte overschrijding. De stuurgroep heeft besloten dat de digitale akten niet meer worden geïmporteerd in InProces, maar we wachten met importeren totdat het nieuwe zaaksysteem gereed is. Tot die tijd zijn de akten digitaal te gebruiken vanaf het netwerk. De import van de akten in het nieuwe zaaksysteem wordt meegenomen in het vervolgproject. Het vervolgproject omvat het digitaliseren van de akten van de Burgerlijke stand in de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel, en de import van de akten van de 3 gemeenten in het zaaksysteem. Hiervoor zijn de eerste verkenningen uitgevoerd. Dit project kan worden afgesloten.
41602 Digitaliseren bouwvergunningen 81.500 66.633 14.867
Het project Digitalisering bouwvergunningen t/m 1989 (fase 1) is voltooid voor wat betreft de werkzaamheden van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. De bouwvergunningen van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel zijn geïmporteerd in Corsa en van de gemeente Geldrop-Mierlo in Squit XO. Daarmee zijn de bouwdossiers t/m 1989 beschikbaar voor digitale inzage door burgers en medewerkers. De digitale bestanden en de papieren dossiers van de 3 gemeenten zijn overhandigd aan het RHCe in afwachting van digitale overbrenging en aansluitend de vernietiging van de papieren dossiers. Sinds begin 2019 is digitale overbrenging van de vergunningen aan het RHCe mogelijk omdat een tijdelijk systeem voor duurzame digitale opslag beschikbaar is. Het RHCe moet de digitale dossiers nog controleren met een steekproef. Zodra er akkoord is op de steekproef worden de bestanden geïmporteerd in de Digitale duurzame opslagvoorziening (DDO) van het RHCe en zullen de analoge vergunningen op wettelijke grond worden vernietigd. In het 2e kwartaal van 2019 is een start gemaakt met de tweede fase van het project digitalisering bouwvergunningen: de digitalisering van de milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010.
41851 Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur 434.088 219.231 214.857
Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.
41852 Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - communicatie 6.750 6.745 5
Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen ingezet.
Nr. Investeringskredieten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 30-04-2019 Restant
71704 Dashboard 3D Monitor Sociaal Domein 51.180 39.519 11.661
Dit project heeft als doel beter zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en sturingsinformatie te genereren voor de CMD’s van de 3 gemeenten. De monitor is opgeleverd voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De monitor wordt op dit moment geïmplementeerd voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Verwachte oplevering is in het 4e kwartaal 2019.
71709 Vervangen netwerk switches 120.000 72.612 47.388
Het project heeft tot doel de netwerkapparatuur up-to-date te brengen met voldoende capaciteit voor de komende jaren. Om de beheerslasten te minimaliseren wordt er gestandaardiseerd op de apparatuur. Een deel van de switches is al vervangen. Het overige deel wordt in 2019 vervangen.
71801 Harmonisatie belastingapplicatie 143.144 68.062 75.082
De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In de zomer en het najaar van 2019 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 3e kwartaal van 2019.
71803 Harmonisatie BAG applicaties 62.000 0 62.000
De aanbesteding van een nieuwe BAG applicatie voor 3 gemeenten is bijna afgerond. Naar verwachting wordt in Q2 gestart we met de implementatie.
71807 Implementatie P&C-rapportagesoftware (nieuwe boekwerkgenerator) 22.016 16.458 5.558
De uitkomst van de aanbesteding van de P&C-rapportagesoftware is dat we overstappen naar een nieuwe leverancier. Voor Dienst Dommelvallei en het PlusTeam zijn gelijktijdig de meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2018 samengesteld in de nieuwe rapportagesoftware. Voor de deelnemende gemeenten is het eerste P&C document de jaarstukken 2018. Dienst Dommelvallei heeft voor het eerst in haar bestaan haar P&C documenten online gepubliceerd.
71809 Verbeteren integraal werken sociaal domein. 46.636 33.366 13.270
De huidige Centric Suite software sociaal domein wordt uitgebreid voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzetten van jeugdzorg, zorg met betrekking tot zelfredzaamheid, participatie en opvang vanuit de WMO en ondersteuning bij het participeren in de samenleving en waar nodig het bieden van een vangnet. Bij het regie voeren over een casus is het noodzakelijk om alle professionals van vindplek tot de P&C-cyclus (workflow CMD) en veiligheid in staat te stellen om vanuit 1 kind, 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur te werken. Hiervoor is een integraal en digitaal applicatie-instrument benodigd met alle betrokken professionals en inwoners, van signalering tot waar nodig geïndiceerde zorg of veiligheidsmaatregelen. Dit voorkomt zwaardere en dure zorg voor zowel jeugdigen als volwassenen. Met o.a. een uitbreiding van de huidige software is dit doel te bereiken.
71810 Applicatie: beheer openbare ruimte (BOR) 27.900 0 27.900
De inkoop is afgerond. De implementatie wordt ingepland voor 2e en 3e kwartaal.
71811 Websites en intranetten 190.000 255 189.745
De Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten is succesvol verlopen. Op dit moment worden de overeenkomsten opgesteld zodat ze ondertekend kunnen worden. Hierna volgt de implementatiefase. Hiervoor worden nu concept planningen uitgewerkt.
71812 Gisviewer 23.560 0 23.560
Er is vervanging nodig van de gisviewer die in gebruik is in de gemeente Geldrop-Mierlo. De inkoop zit in de laatste fase. Inmiddels lopen de voorbereidingen voor implementatie.
71813 Upgrade Oracle 46.247 23.448 22.799
Slechts een klein deel van het investeringsbudget was nodig in 2018. Het overige deel wordt in 2019 beschikbaar gesteld. Daardoor nu deze overschrijding.
71814 BGT 50.000 5.600 44.400
Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht. De implementatie wordt naar verwachting afgerond in het 3e kwartaal van 2019.
71850 Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering 245.000 80.070 164.930
Voor de uitvoering van het programma zijn projectleiders ingezet. Totaal is er ongeveer 2 fte aan projectleiders capaciteit aanwezig. Deze capaciteit wordt gedeeltelijk ingehuurd en gedeeltelijk via een (tijdelijk) dienstverband ingezet.
71851 Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Proof of Concept (PoC) 13.986 2.592 11.394
Er is een Proof of Concept uitgevoerd om aan te tonen dat het aangeboden zaaksysteem voldoet aan de specificaties. De PoC is succesvol afgerond en het contract met Circle Software is getekend op 14 mei 2019.
71901 Peutermonitor 18.978 0 18.978
Als gevolg van de subsidiëring van verschillende kinderopvangorganisaties die het aanbod voorschoolse educatie voor de gemeente uitvoeren moeten de gemeente en de kinderopvangorganisaties gegevens uitwisselen. In de huidige situatie is het lastig deze gegevens te valideren en efficiënt te verwerken. De Peutermonitor voorziet hierin met een veilige methode om tot een afrekening van subsidies te komen en tevens gewenste inzichten in het (non)bereik van peuters te faciliteren. Afronding van de implementatie is gepland eind kwartaal 3.
71902 Uitbreiding geheugen servers 22.000 0 22.000
De beschikbare geheugencapaciteit in de fysieke servers is te gering. Om de continuïteit van de ICT omgeving te blijven garanderen heeft er een uitbreiding van het geheugen plaats gevonden. Kan na financiële afwikkeling worden afgesloten.
71903 Uitbreiding opslagvoorziening 85.000 0 85.000
Voor de opslag van alle data hebben we een centrale opslagvoorziening. Hierop worden e-mails, documenten, data uit applicaties, databases en dergelijke opgeslagen. De toename van de hoeveelheid data gaat weer sneller dan verwacht. Ook is het percentage datacompressie lager dan verwacht. Hierdoor is een uitbreiding van de opslagvoorziening nodig.
71904 TIM 22.353 0 22.353
De medewerkers van de gemeente Nuenen, de gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei maken gebruiken van TimEnterprise voor het registreren van werkuren en verlof, verantwoorden van onkostenvergoeding en het registreren van uren op producten en taakvelden. Door de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo ook de beschikking te geven over TimEnterprise kan efficiënter worden gewerkt en wordt voldaan aan de doelstelling van het harmoniseren van het applicatielandschap. De implementatie is gepland in het 2e kwartaal.