Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Programma Bedrijfsvoering

Inhoud

Wat willen we bereiken?

Missie/Visie Bedrijfsplan/Doelstellingen Resultaten 2019
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiƫnt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap. De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei.

Wat hebben we ervoor gedaan?

ALGEMEEN
Het dagelijks bestuur heeft in mei 2019 een procesvoorstel besproken om te komen tot een ontwikkelrichting van Dienst Dommelvallei. Het ambitieniveau voor 2019 is bepaald op het opleveren van een actueel beeld van de dienst ten opzichte van de al uitgevoerde evaluatie 2016 en de actualisatie daarvan in 2018. Het actuele beeld over de dienst wordt bepaald door de directe partners en aangevuld met de beschikbare objectieve beoordelingen van onderdelen van de dienst zoals audits en externe kwaliteitsmetingen. De voorbereiding van deze actualisatie wordt in het directieoverleg afgestemd.

Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering 
De focus van dit programma ligt op realisatie van een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven door de 4 organisaties én een betere bedrijfsvoering. Voor de uitvoering is in 2018 een programmaplan en begroting vastgesteld. Een stuurgroep stuurt het programma aan. Binnen dit programma voeren we 15 projecten uit.

De eerste (deel)projecten zijn afgerond, waaronder de Europese aanbesteding van een zaaksysteem en de uitvoering van een Proof of Concept (PoC). In de PoC is getoetst of de winnende inschrijver voldeed aan de eisen uit het aanbestedingsdocument. Het resultaat van de PoC was positief. Dit leidde tot een definitieve gunning aan de leverancier van het zaaksysteem op 14 mei 2019.

Naast deze projecten zijn ook andere projecten in uitvoering waaronder het project “klanttevredenheid”. Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Hiervoor zetten we een meetmethode op en voeren deze uit. Hierdoor weten we beter wat onze inwoners en bedrijven van onze dienstverlening vinden en kunnen we beter bijsturen.

Een ander project betreft het “vervangingsbesluit”. Hiermee realiseren we dat digitale documenten leidend worden volgens wet- en regelgeving. Zo kunnen we in de toekomst digitaal archiveren in plaats van in een papieren archief.

Projecten die in voorbereiding zijn betreffen onder andere de technische en organisatorische implementatie van digitaal en zaakgericht werken.

Op dit moment is 1 project afgerond, 7 in uitvoering, 6 in voorbereiding en 1 wordt nog gestart.  

De uitvoering van het programma ligt achter op schema. Dit komt door de juridische procedure die we hebben gehad in de aanbestedingsprocedure. Daarnaast staat het programma onder druk door een krap tijdschema en de benodigde bemensing vanuit de 4 organisaties. In de stuurgroep wordt nauwlettend gemonitord op de mogelijke spanning tussen reguliere en programmataken.

Project Websites & Social intranet
De Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten is succesvol verlopen. De gezamenlijke opdrachtgevers van het project hebben de overeenkomsten met de leverancier opgesteld en de implementatiefase voorbereid.


Koepelvrijstelling
Vanaf 1 januari 2019 zijn de werkzaamheden van Dienst Dommelvallei belast met btw. De verruimde koepelvrijstelling is niet meer van toepassing. Dit betekent dat Dienst Dommelvallei vanaf 1 januari 2019 btw-belast moet factureren naar de deelnemende gemeenten. De gemeenten kunnen het grootste deel van deze btw  terugvorderen via het btw-compensatiefonds of verrekenen op de btw-aangifte. Dienst Dommelvallei kan alle btw op haar kosten terugvragen of verrekenen op de btw-aangifte. Omdat we begroten exclusief btw is er niets in de begroting van Dienst Dommelvallei veranderd. Voor de gemeenten is er een bedrag begroot voor het deel btw dat kostprijsverhogend is bij de betreffende gemeente.


Integrale Business Partners
De behoefte aan beleidsontwikkeling en de vraag van de gemeenten voor ondersteuning op integrale vraagstukken is groot. De ontwikkeling van business partnerschap bij de adviseurs is van belang om tot integraal organisatieadvies te komen. Bij de jaarstukken 2018 is aangegeven dat we in 2018 geen geschikte kandidaten hebben gevonden om de gewenste ondersteuning te kunnen geven. De werving van een organisatieadviseur bedrijfsvoering op het strategische vlak om de gewenste beleidsontwikkeling integraal mee aan te jagen is opnieuw opgestart. We gaan er van uit in het tweede kwartaal een geschikte kandidaat te kunnen benoemen.

FINANCIËNBriefgeld

E-facturen 
Vanaf 18 april 2019 zijn overheden wettelijk verplicht e-facturen (elektronische facturen) te kunnen ontvangen en verwerken. De financiële administratie is hiervoor ingericht. We zijn in overleg met enkele budgethouders gestart met het gericht benaderen van bedrijven om e-facturen te kunnen aanleveren. Zo doen we ervaring op en kunnen het daarna verder implementeren bij de gemeenten.

Verzekeringenbeheer
Door het beëindigen van het contract met de gemeente Helmond was er een verplichting bij de gemeente Geldrop-Mierlo voor het overnemen van (de kosten van) 0,5 FTE. Door het plaatsen van een voormalig medewerker van de gemeente Helmond op een vacature bij de financiële administratie is die verplichting vervallen. 

P&C documenten
De meeste aandacht is in de eerste 4 maanden uitgegaan naar het opstellen van 5 jaarrekeningen 2018 (alle organisaties). De accountantscontrole die hierbij hoort is een intensief proces. Daarnaast hebben wij de begrotingen 2020-2023 van Dienst Dommelvallei en van het PlusTeam opgesteld. In deze periode konden we minder aandacht geven aan de ontwikkelagenda. Dit pakken we de komende tijd weer op.

Control
We werken nu 1 jaar met accountteams. Afspraak is dat we begin 2019 de werking van de accountteams evalueren. We hebben een aantal medewerkers van de 4 organisaties waar de accountteams actief zijn gevraagd naar hun ervaringen van het afgelopen jaar. In het 1e kwartaal is de evaluatie voorbereid. In de 2e bestuursrapportage informeren we u over de uitkomsten. 


BELASTINGEN

Nieuwe en uniforme belastingapplicatie
In december 2018 is de nieuwe belastingenapplicatie in gebruik genomen. Eerst zijn de functionaliteiten opgeleverd die voor de aanslagoplegging noodzakelijk zijn. Nu worden de overige functionaliteiten afgerond en in gebruik genomen.

Aanslagoplegging 2019
In februari 2019 zijn, ondanks de problemen bij het Kadaster en de nieuwe belastingenapplicatie, voor alle 3 de gemeenten de aanslagen volgens planning opgelegd. 
 
 
Invoeren belastingsoorten
Op 7 februari 2019 stemde de raad van de gemeente Son en Breugel in met gedifferentieerde rioolheffing. Samen met afdelingen van de gemeente Son en Breugel wordt de invoering per 1 januari 2020 voorbereid. Door de unieke en innovatieve aard van de nieuwe rioolheffing hebben andere gemeenten interesse. Om geïnteresseerden te informeren zijn tijdens het VNG belastingencongres van 2019 2 (goedbezochte) workshops gegeven. 

 
Formatie WOZ-taxateur
Sinds 2014 wordt jaarlijks ingehuurd voor de afhandeling van WOZ-bezwaren en de herwaardering. De inhuur is structureel nodig. De vraag naar taxateurs is de laatste jaren sterk gestegen. Hierdoor is het steeds lastiger om zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende capaciteit in te huren tegen redelijke tarieven. Door een deel van het inhuurbudget van belastingen om te zetten naar 28 uur structurele formatie borgen we de uitvoering van de wet WOZ en verminderen we onze kwetsbaarheid op dit vlak. 

 

WOZ bezwaren
Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aantal WOZ-objecten waarbij bezwaar is ingediend tegen de beschikking in de belastingjaren 2017 tot en met 2019. Voor een gedetailleerder beeld van de bezwaren zijn in onderstaande tabel woningen en niet-woningen uitgesplitst. Ter verduidelijking en vergelijking is het meest recente landelijke gemiddelde (2017) toegevoegd. In 2019 zijn er meer bezwaren dan in 2018. Dit is het gevolg van de landelijke trend van hogere WOZ-waardes door de aantrekkende woningmarkt. Op dit moment verloopt de afhandeling van de bezwaren zoals gepland. 

PERSONEEL&ORGANISATIE

Strategisch HRM plan HRM beleid
Vanaf 1 februari is een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor het cluster P&O gerealiseerd, voorlopig voor de duur van 1 jaar. Deze beleidsadviseur geeft vorm en inhoud aan de speerpunten vanuit het strategisch HRM plan. Dit voor de 4 Dommelvallei organisaties. Daarbij heeft iedere organisatie zijn eigen tijdpad en speerpunten; de couleur locale is leidend. Voor onze organisatie blijven de speerpunten de eigen verantwoordelijkheid en het persoonlijk leiderschap van de individuele werknemer voor het realiseren van persoonlijke groei. HR instrumenten worden daarop verder ingericht.  

Vernieuwing methodiek gesprekscyclus
Het inrichten van het nieuwe methodiek voor de gesprekscyclus heeft vertraging opgelopen. Dit onderzoeken wij nu. In het 2e kwartaal worden voorstellen uitgewerkt om op een nieuwe en innovatieve manier medewerkersgesprekken te voeren. 

Project Wnra
Een belangrijke ontwikkeling is de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De invoering staat gepland op 1 januari 2020. In het kader van het project ‘implementatie Wnra’ zijn 5 thema’s benoemd:

  1. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst.
  2. Van lokale regeling(en) naar personeelshandboek.
  3. Van OR en GO naar OR.
  4. Van bezwaren naar geschillen.
  5. Overige procedures o.a. mandaatregeling. 

De thema's 1, 2 en 4 zijn het 1e kwartaal opgestart. Projectvoorstellen zijn aan het directeurenoverleg aangeboden. De gezamenlijke ondernemingsraden hebben hun inbreng in het proces en zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Thema 3 start in het 2e kwartaal en thema 5 in het 2e halfjaar.  

 

Digitale leeromgeving
In 2019 wordt een digitale leeromgeving uitgerold binnen de Dommelvallei organisaties. Deze omgeving bevat een breed scala aan opleidingen die via digitale leermethoden tijd- en plaats onafhankelijk gevolgd kunnen worden.

Voor de structurele kosten van de digitale omgevingen creëren we binnen de begroting van Dienst Dommelvallei een centraal budget. 

 

Externe inhuur medewerkers
We hebben in 2017 met de 4 Dommelvallei-organisaties de inhuur van medewerkers aanbesteed bij het MSP. Er is een laatste verlengingsoptie voor de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2021. We hebben de dienstverlening met de 21 deelnemende organisaties in de regio samen met het BIZOB geëvalueerd. De opgedane ervaringen zijn wisselend. Er bestaat twijfel of 1 van de doelstellingen, het besparen op de kosten, is gerealiseerd. Overige doelstellingen zijn wel gerealiseerd. Deze zijn het vrijwaren van arbeidsrechtelijke, fiscale en financiële risico’s bij het inhuren van externe medewerkers en het worden “ontzorgd” in het totale (ook administratieve) proces. Alle deelnemende organisaties hebben ingestemd met een verlenging van het contract. 

 

Arbo
Er is in 2018 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd en vervolgens een plan van aanpak opgesteld. We hebben in samenwerking met de OR dit plan fasegewijs uitgevoerd en meerdere initiatieven opgepakt. In 2019 wordt dit verder ingevuld en is met de OR overlegd over de nog openstaande punten. In dit kader is een concept Arbo-plan gemaakt met daarin ook een planning van de arbo activiteiten 2019-2020. Hierover vindt verdere afstemming met de OR plaats. Ook is een verkenning gestart (haalbaarheid) om een (online) Digitaal Veiligheid Volg Systeem aan te schaffen waarin de Arbo verplichtingen en de uitvoering/actualisatie van de RI&E geborgd worden. Een protocol Veilige Publieke Taak (voorheen: agressie en geweld) is opgesteld voor de Dommelvallei organisaties. Het proces van formele vaststelling zit in afrondende fase.

Ziekteverzuim
In vergelijking met de periode januari tot en met april 2018 (5,96 %) is er voor de eerste 4 maanden van 2019 sprake van een flinke stijging van het ziekteverzuimpercentage. Dit hoge percentage kondigde zich al eind 2018 aan toen in er in november en december ook sprake was van een percentage van meer dan 8. Analyse van de cijfers leert dat het hoge ziekteverzuimpercentage vooral door langdurig verzuim wordt veroorzaakt. Inmiddels zijn er een aantal langdurige zieken uit dienst of aan het re-integreren zodat we voor de komende maanden een daling van het percentage voorzien. In tegenstelling tot de stijging van het ziekteverzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur is de meldingsfrequentie in de 1e 4 maanden van 2019 gedaald. In de periode januari tot en met april 2019 bedraagt de meldingsfrequentie 0,49. Over dezelfde periode in 2018 was dit 0,65. De hogere frequentie in 2018 werd vooral veroorzaakt door een hardnekkige griepepidemie. We verwachten dat de meldingsfrequentie over heel 2019 lager uitvalt dan in 2018.

Ziekteverzuim januari t/m april 2019
Onderwerp
Ziekteverzuimpercentage 8,85
Gemiddelde verzuimduur in dagen 14,39
Meldingsfrequentie 0,49

 

INFORMATIEVOORZIENINGInformatievoorziening

· Kwaliteitsmanagement
Om beheersmaatregelen op het gebied van o.a. informatiebeveiliging en privacy te borgen is ontwikkelen naar procesmatig werken bij het beheren van de informatievoorziening noodzakelijk. We doen een onderzoek naar de huidige capaciteitsinzet functioneel/applicatiebeheer en naar een standaard voor procesinrichting.

· Digitale Duurzaamheid
Het project "van DIV naar IDV" is formeel afgerond. Daarmee is de transitie van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer een feit. In samenwerking met het RHCe onderzoekt het team IDV de functionaliteit van de duurzame digitale opslagvoorziening (DDO) als vorm van E-depot. IDV richt zich hierbij met name op het gebruikersportaal voor de gemeenten. Het digitaliseringsproject bouwvergunningen fase 1 (1900-1989) is bijna afgerond en er is gestart met de voorbereidingen voor een grootschalig Dommelvallei breed digitaliseringsproject voor milieuvergunningen en bouwvergunningen fase 2 (1990-2010).

· Architectuur
Samen met de ODZOB-gemeenten verkennen we of gezamenlijk aanbesteden van een VTH systeem (Vergunningenverlening, Toezicht, Handhaving) mogelijk is. Architectuuronderzoek is een onderdeel van deze verkenning.

Door de samenloop van projecten/programma's zoals zaakgericht werken, implementatie nieuwe website /intranet en de landelijke aanbesteding vaste telefonie zal er in de nabije toekomst sprake zijn van "overlappende" functionaliteit". We werken aan "Kaders en richtlijnen" die aangeven welk systeem we waarvoor gebruiken.

· Innovatie
Samen met collega’s uit het veiligheidsdomein van 3 gemeenten voerden we een pilot uit (Industrieterrein Eeneind) om kennis en ervaring op te doen met datagedreven werken. De resultaten zijn gepresenteerd op de raadsinformatieavond van 6 mei. De resultaten worden toegepast binnen handhaving van gemeente Nuenen.

Informatiebeveiliging en Privacy
De ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 2018 horizontale verantwoording is binnen de gemeenten uitgebracht, samen met verbeterplannen op het gebied van de administratieve organisatie van basisregistraties BAG en BGT. Op het gebied van de DigiD voldoen we aan alle normen. Op het gebied van Suwi voldoen we aan alle technische normen.

We hebben meegewerkt aan het onderzoek van de rekenkamer van de gemeente  Geldrop-Mierlo naar de Informatiebeveiliging en Privacy. Samen met het college van de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen we ons in grote lijnen vinden in de conclusies. Deze liggen in lijn met het landelijke beeld van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD). Samen met de gemeente Geldrop-Mierlo gaan met de aanbevelingen aan de slag.

Voor het verbeteren van de bewustwording van onze medewerkers zijn op intranet berichten geplaatst en zijn steekproeven uitgevoerd op het vergrendelen van schermen. 

Het netwerk van CISO's in Oost-Brabant heeft gezorgd voor vertegenwoordiging in de landelijke ENSIA gebruikersgroep en het ENSIA partneroverleg. Onze CISO is voorzitter van dit netwerk. 

In januari dit jaar heeft het dagelijks bestuur van de dienst ingestemd met het ambitieniveau en met 1,12 FTE voor de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG). De dienst heeft daarna een vacature voor FG opengesteld. Van de 40 uur is 28 uur structureel ingevuld. We zijn bezig met het werven van een FG voor de resterende 12 uur.

Binnen de Dommelvallei organisaties zijn de eerste Data Protection Impact Assessments (DPIA) uitgevoerd. Een DPIA is verplicht wanneer een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog privacyrisico inhoudt voor de betrokkenen. 
Daarmee brengen we in beeld wat het effect van de beoogde verwerking is op de bescherming van persoonsgegevens en nemen we maatregelen om de risico's zo klein mogelijk te maken. We moeten de DPIA uitvoeren vóórdat we met een verwerking starten. 

 

Datalekken Informatiebeveiliging datalekken
In de eerste 4 maanden van het jaar hebben binnen de 5 Dommelvallei-organisaties 6 datalekken plaatsgevonden. 4 daarvan hebben we, gezien het privacyrisico, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 4 gevallen zijn de betrokkenen op de hoogte (gesteld) van het datalek. De 4 meldingen bij de AP komen niet 1-op-1 overeen met de 4 datalekken waarvan de betrokkenen op de hoogte zijn. FG stemt samen met de privacybeheerder van de betreffende organisatie af welke meldingen bij de AP en/of bij betrokkenen moeten worden gemeld. Dit is een individuele afweging.
Vaak ontstaan datalekken doordat medewerkers e-mails per ongeluk naar de verkeerde ontvanger sturen. Kort geleden hebben we hier op intranet aandacht aan besteed. We vroegen medewerkers altijd goed te controleren of ze het juiste e-mailadres hebben ingetypt en informeerden hen over een manier waarop ze (persoons)gegevens versleuteld kunnen mailen.

Wet Bescherming persoonsgegevens
In de aanloop naar de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 hebben de 3 gemeenten en Dienst Dommelvallei plannen van aanpak opgesteld voor de implementatie van de AVG. We zijn nog bezig om onderdelen uit die plannen uit te voeren. Zo actualiseren we op dit moment de privacyverordening en sluiten verwerkersovereenkomsten als deze er nog niet zijn. 

 

Continuïteit ICT omgeving
Het onderzoek naar de opvolgers van Office 2010 en Windows 7 is afgerond. De conclusies uit het onderzoek worden ter besluitvorming voorgelegd. Deze upgrades leiden tot behoorlijke stijgingen van de (licentie)kosten. De afspraken die de VNG heeft gemaakt met Microsoft hebben nog niet geleid tot een besparing op de licentiekosten. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting. 

Er heeft een update plaatsgevonden van de Oracle databases. Dit was noodzakelijk om de ondersteuning op deze databases te waarborgen. Met de update zijn alle databases samen met de applicatiebeheerders omgezet. 

De gemeente Son en Breugel is naar de nieuwbouw verhuisd. ICT heeft daarbij gezorgd voor een naadloze overgang van de werkplekken voor de medewerkers. Daarbij hebben medewerkers een mobiele telefoon gekregen en zijn de spreekkamers voorzien van roommanagers.

 

Beheer telefonie-omgeving
De telefonie-omgevingen van de Dommelvallei organisaties worden door elke organisatie zelfstandig beheerd. De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben een gezamenlijke telefonie-omgeving.

Dit levert beperkingen op in onder andere de onderlinge communicatiemogelijkheden. Daarom is vanuit Dienst Dommelvallei een onderzoek gehouden. Dit geeft duidelijkheid of samenwerking op telefoniegebied haalbaar is en levert een scenario-analyse op. Dit onderzoek is afgerond en de conclusies zijn bekrachtigd.
Als gevolg hiervan is de opzet van 1 beheerorganisatie telefonie opgestart.

 

Project GT Connect
Het VNG-project GT Connect moet leiden tot betere faciliteiten voor de communicatie in en tussen gemeentelijke overheden en met de burgers. Dit project is indirect gerelateerd aan het hierboven genoemde haalbaarheidsonderzoek.
Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei heeft ingestemd met gezamenlijke deelname aan GT Connect op naam van Dienst Dommelvallei. Dit moet in 2020 leiden tot 1 gezamenlijke telefooncentrale in de Cloud, waarbij de individuele beleidskeuzes van de Dommelvallei organisaties worden gewaarborgd.
De landelijke aanbesteding is door de VNG op 12 april gegund. Het traject voor de implementatie van de nieuwe telefooncentrale is gestart.

 

DIENSTVERLENINGKlantcontact

Klantcontact 
Sinds februari 2019 beschikt Dienst Dommelvallei over een nieuw klantcontactsysteem. De nieuwe applicatie zorgt voor een snellere verwerkingstijd, een kortere administratie voor de TIC-medewerkers en biedt de mogelijkheid om te rapporteren over het aantal terugbelverzoeken. Periodiek worden de rapportages verspreid richting de 2 gemeenten en de dienst. We verwachten dat het aantal terugbelverzoeken zal afnemen.

We hebben er binnen de organisaties voor gezorgd dat de meldingen openbare ruimte van inwoners via de Buiten Beter App kunnen worden verwerkt in het registratiesysteem. Hiermee kunnen deze meldingen worden opgelost.

De pilot ‘Live Chat’ is via de website voor inwoners gestart. Eind 2019 adviseren we aan de hand van de ervaringen of we dit kanaal definitief gaan gebruiken.

 

Tijdelijke huisvesting dienstverlening gemeente Son en Breugel
Door de komende verbouwing van het gemeentehuis van Son en Breugel wordt ook de dienstverlening later dit jaar vanuit een andere locatie verzorgd. Dienst Dommelvallei treft de voorbereidingen hiervoor en heeft bijgedragen aan het onderzoeken van de verschillende opties.

 

Handhaving
Met verhoogde inzet op de handhaving verwachten we een bijdrage te leveren aan de regelnaleving van bijstandsontvangers. Met name een aantal handhavingssituaties in de gemeente Nuenen heeft resultaat gebracht (4 keer einde uitkering). Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de aansluiting landelijke aanpak adreskwaliteit.

 

Verkiezingen 2019 
Dienst Dommelvallei heeft de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen georganiseerd. De verkiezingen op 23 mei voor het Europees Parlement worden voorbereid.

 

Participatiehuis gemeente Nuenen
De gemeente Nuenen heeft besloten om een bijzonder concept van de WSD en Het Goed voor het participatiehuis van de gemeente Nuenen te ondersteunen. Bijstandsgerechtigden en inwoners met een indicatie dagbesteding (WMO) van de gemeente Nuenen leveren hier een bijdrage aan. Onder andere Dienst Dommelvallei zorgt voor de bemensing. Naar verwachting opent de vestiging in de zomer van 2019 in Nuenen. 

 

Eindevaluatie prototypen WSD
We hebben voor de gemeenteraden de eindresultaten van de 3 WSD samenwerkingsprojecten van de afgelopen 2 jaar voorbereid. Mede op basis van deze ervaringen kunnen de gemeenten een zienswijze indienen op de koers van de WSD (toekomst WSD: 2020 en verder). Dienst Dommelvallei neemt deel aan een bestuurlijk-ambtelijke WSD commissie. De commissie bereidt het advies voor het bestuur van de WSD voor.

 

Projecten WSD
Tot eind 2019 kunnen we met behulp van WSD-middelen de projecten vervolgen (Project Kansen en Project POP vergunninghouders). Het 3e project Aanzet is sinds februari 2019 succesvol geëvalueerd en omgezet in een standaard werkwijze. De gemeentelijke bijstandsaanvrager krijgt een werk en diagnose-instrument aangeboden op 1 van de beschikbare werklocaties (onder meer pakketsortering, kringloopwinkel en groenonderhoud). Er zijn door deze aanpak 12 inwoners uitkeringsonafhankelijk geworden.

 

Perspectief op Werk
Met Dienst Dommelvallei als penvoerder bereiden de 13 gemeenten en deelnemende partners in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant een Rijkssubsidieverzoek voor. Voor de jaren 2019 en 2020 is binnen de regio € 2 miljoen beschikbaar (uiterlijke indiening 15 juli 2019). Hierdoor zijn extra gelden beschikbaar om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkgelegenheid te begeleiden.

 

Project aanbesteding burgerzaken
Met de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de mogelijkheden verkend voor een gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe burgerzakenapplicatie. We zetten in op 1 applicatie voor de 3 gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de gezamenlijke aanbesteding.

 

Samenwerking Sociaal Domein Best en Oirschot Samenwerking sociaal domein
Dienst Dommelvallei bereidt namens 4 WSD-gemeenten (inclusief de gemeenten Best en Oirschot) een subsidieverzoek aan het Rijk voor. Dit wordt gebruikt om vanaf midden 2019 en in 2020 gezamenlijke voorbereidingen te treffen bij de nieuwe gemeentelijke taken in het kader van de wet inburgering per 2021. Hiervoor gebruiken we de in de gemeenten Nuenen en Son en Breugel opgedane ervaringen van de Persoonlijk Ontwikkelplannen voor vergunninghouders (project POP vergunninghouders). Met de subsidie kunnen we de ervaringen en kwaliteiten behouden en de toekomstige begeleiding ontwikkelen. Daarnaast zijn we met de samenwerking met de gemeenten Best en Oirschot door uitwisseling van personele inzet minder kwetsbaar.