Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Reserves

Inhoud

Overzicht van reserves

Balans Balans Balans Balans Balans
Naam reserve 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Bestemmingsreserve
Reserve P&O 390.801 348.505 348.505 348.505 348.505
Totaal bestemmingreserves 390.801 348.505 348.505 348.505 348.505
Totaal reserves 390.801 348.505 348.505 348.505 348.505

Toelichting op de reserves

Inleiding

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves, dekkingsreserves en overige reserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. De bestemmingsreserve is van toepassing op Dienst Dommelvallei. 

Reserve P&O

De stand van de reserve P&O is na de jaarrekening 2018 € 318.024,-. Vervolgens bestaat de toevoeging in 2019 aan de reserve P&O van € 168.809 uit het deel van het gerealiseerde resultaat op salarisgerelateerde zaken uit de jaarrekening 2018. Deze toevoeging is op het moment van schrijven nog onder voorbehoud van besluitvorming rondom de jaarrekening 2018 en de 2e begrotingswijziging 2019 van Dienst Dommelvallei. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs van € 21.438,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs. 

Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
390.801 0 42.296 348.505